Triết lý kinh doanh

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ bôi trơn để giải quyết các vấn đề khác nhau trong lĩnh vực bôi trơn, và cung cấp sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của Quý khách hàng.

Sumico tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo các triết lý dựa trên triết lý của Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.(SMM) và các công ty thành viên:

Triết lý kinh doanh của SMM Group

  1. Sumitomo Metal Mining Co.,Ltd.(SMM), phù hợp với tinh thần kinh doanh của Sumitomo, thông qua việc thực hiện các hoạt động của công ty và thúc đẩy cùng tồn tại bền vững với môi trường toàn cầu, tìm cách đóng góp tích cực cho xã hội và thực hiện trách nhiệm với những bên có liên quan để chiếm được lòng tin ngày một cao hơn.
  2. SMM dựa trên sự tôn trọng đối với các cá nhân, công nhận phẩm giá và giá trị của mỗi người, tìm cách trở thành một công ty sôi động và tiến bộ

Tinh thần kinh doanh của Sumitomo

Điều 1

Sumitomo sẽ đạt được sức mạnh và sự thịnh vượng bằng cách quan tâm hàng đầu về tính toàn vẹn và quản lý âm thanh trong việc tiến hành kinh doanh của mình.

Điều 2

Sumitomo sẽ quản lý hoạt động kinh doanh với tầm nhìn xa và tính linh hoạt để ứng phó hiệu quả với sự thay đổi của thời gian..

(Trích dẫn từ Quy định hành chính Sumitomo Goshi Kaisha, có tên “Tóm tắt các hoạt động kinh doanh”, ban hành vào năm 1928)

Tin Liên Quan